Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Sivil Spinal Ateşli Silah Yaralanmaları
Ali İhsan ÖKTEN1, Mehmet ADAM2, Yurdal GEZERCAN3, Mustafa ÇAPRAZ4, Mustafa KAYACAN5, İkram KAVUNCU6, Süha KINALI7, Naci BAŞAR8, Rüçhan ERGÜN9
1,3,4,5,6,7,8Numune Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, ADANA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, ADANA
9Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Beyin Cerrahi Kliniği, ANKARA

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada sivil spinal ateşli silah yaralanmalarında nörolojik harabiyet, ek organ yaralanmaları, cerrahi tedavi ve komplikasyonların incelenmesi amaçlandı. Nörolojik muayene, radyolojik bulgular ve tedavi prensipleri tartışıldı.

YÖNTEMLER: Kliniğimizde 1999-2004 yılları arasında tedavi edilen 15 hasta retrospektif olarak incelendi. Tedavide 9 hastaya tıbbi, 6 hastaya ise cerrahi yöntemler uygulandı.

BULGULAR: Olguların hepsi erkek olup, yaş aralığı 16-41, yaş ortalaması 26.9 idi. Hastaların %40'ında (6 olgu) tam nörolojik kayıp (Frankel A), %53'ünde (8 olgu) kısmi nörolojik kayıp (Frankel B,C,D) ve 1 olguda (%7) nörolojik muayene normal (Frankel E) olarak bulundu. Lezyon düzeyi servikal 3, torakal 6, torakolomber 1 ve 5 olguda lumbosakral bölge olarak saptandı. Komplikasyon olarak 3 olguda enfeksiyon, 2 olguda BOS fistülü görüldü. 3 olgu mortal seyretti. Bu olguların ikisinde eşlik eden iç organ yaralanması mevcuttu. Olguların 3-12 ay arasındaki kontrol izlemlerinde, %50'sinde düzelme, %20'sinde kötüleşme saptandı. %30'unda değişiklik yoktu.

SONUÇ: Bu çalışmada kısmi nörolojik hasarlı, ek organ hasarı olmayan ve konservatif tedavi uygulanan olgularda nörolojik iyileşme oranı daha yüksek bulundu.