Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Anjiyografi Negatif Subaraknoid Hemoraji: Tekrarlayan Anjiyografilerin Rolü
Vedat AÇIK1,Semih Kıvanç OLGUNER1
1Adana Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Anevrizmal subaraknoid hemoraji (SAH) yüksek oranda mortalite ve morbidite nedenidir. Kranial bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) SAH saptanan hastaların bir kısmında, yapılan vasküler görüntüleme tetkiklerinde patoloji saptanmayabilir. Bu hastaların bir kısmında hemoraji perimesensefalik bölgeye yerleşiktir ve bening seyirlidir. Bir kısmında ise SAH yaygındır ve hastalar maling seyirli olabilir. Yaygın SAH olup anjiyografisi negatif gelen hastalardaki vasküler patolojiler vasospasm, trombüs, lezyonun küçük olması gibi nedenlerle ilk anjiyografilerde görüntülenemeyip sonrasında tekrar kanamaya neden olabilir. Bu gibi durumların önlenmesi için anjiyografik görüntülemenin tekrararlanması gerekmektedir. Aynı zamanda bu hastalarda spinal vasküler patolojilerin ve anjiyografide gözükmeyen kavernom gibi patolojilerin subaraknoid kanamalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Hastaların radyolojik değerlendirilmesi yapılırken bu durum gözden kaçmamalı ve hastalardan spinal ve kranial vasküler patolojiler açısından spinal ve kranial manyetik rezonans görüntüleme istenmelidir.