Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Cerrahi Tedavinin Zamanlanması
Fikret ŞAHİNTÜRK1,Erkin SÖNMEZ1
1Başkent Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Anevrizmal subaraknoid kanama (SAK) insidansı 11/100000 civarındadır. Tüm serebrovasküler olayların %6-8"ini oluşturmaktadır. Anevrizmal SAK geçiren hastaların yaklaşık %15-30"u sağlık kuruluşuna ulaşamadan eksitus olmaktadır. Sağlık kuruluşuna ulaşan olgularında %25-40"ı mortal seyretmektedir. Bu oranlar altında anevrizmal SAK"ın tedavisinin zamanlaması, uygulanacak tedavi yöntemi ve oluşabilecek komplikasyonların zamanında fark edilip önlenmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Ancak subaraknoid kanama sonrası anevrizma cerrahisinin zamanlaması konusundaki tartışma, ölümcül kanama nedeniyle oluşan geçici riskin dengelenmesine karşı ciddi bir şekilde yaralanmış bir beyinde erken dönemde ameliyat yaparken cerrahi morbidite riskini dengelemeye yöneliktir. Bu nedenle genel doğruların olmasına karşın SAK olgusuna yaklaşım ve tedavisinde katı algoritmalardan kaçınılmalı ve hasta bazlı değerlendirmeler yapılmalıdır.