Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
İnfratentoryal Arteriovenöz Malformasyonlar Daha mı çok Kanar?
Ömer POLAT1
1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Özet

İnfratentoryal arteriovenöz malformasyonlar tüm intrakraniyal arteriovenöz malformasyonların %7-15"ini temsil eden konjenital vasküler lezyonlardır. Supratentoryal arteriovenöz malformasyonlardan daha az görülmesine rağmen, daha fazla rüptür, morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Arteriovenöz malformasyonun kanama riskini artıran faktörler arasında ilk kanama, arteriovenöz malformasyonun derin yerleşimli (posterior fossada yerleşmesi) olması ve derin venöz drenaj varlığı en sık rastlanan faktörler olarak gösterilmiştir. Posterior fossada yerleşmiş olan arteriovenöz malformasyonların sessiz seyir gösterdikleri, kanama dışında nörolojik bulgu oluşturmadığı için de ancak kanadıklarında teşhis edilebilir oldukları belirtilmektedir. Kanamanın neden daha sık ortaya çıktığı ile ilgili yapılan çalışmalarda yaş, nöbet insidansının az olması, posterior fossada ortaya çıkan hemodinamik faktörler ve prenidal anevrizmaların infratentoryal arterivenöz malformasyonlarda daha fazla oranda ortaya çıkmasının etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak bu konuda yapılmış çalışmaların henüz az sayıda olduğu ve yetersiz olabileceği belirtilmektedir.