Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Sellar Endoskopik Girişimlerde Vasküler Komplikasyonlar ve Yönetimi
Yurdal GEZERCAN1,Ali ARSLAN1
1Adana Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Teknolojik gelişmeler endonazal yolla sellar ve suprasellar bölgedeki lezyonların endoskopik olarak tedavi edilmesini mümkün kılmıştır. Endoskopik yöntemlerin mikrocerrahiyle karşılaştırıldığında daha az invaziv olduğu, komplikasyon oranının daha az olduğu ve daha etkin bir tedavi yöntemi olduğu dünyada yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Bu durum kullanımını artırmıştır. Endoskopik girişimlerde korkulan komplikasyon vasküler olanlarıdır. En çok görülen epistaksise neden olan sfenopalatine arter yaralanmasıdır. Daha az görülen ve daha riskli olanlar ise karotid arter yaralanması ve kavernöz sinüs yaralanmalıdır. Peroperatif dönemde ortaya çıkan yaralanmalarda öncelikle yapılması gereken kanamanın kontrol altına alınması ve hemodinaminin korunmasıdır. Bu sağlandıktan sonra cerrahi veya endovasküler olarak yaralanmış olan vasküler yapı tamir edilir.