Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Hemanjiyoblastomlarda Radyocerrahi Etkin midir?
Mesut Emre YAMAN1,Hakan EMMEZ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Hemanjiyoblastomlar, santral sinir sistemi özellikle de posterior fossa yerleşimi gösteren benign, vasküler tümörlerdir. Santral sinir sistemi hemanjiyoblastomları sporadik veya von Hippel- Lindau hastalığı ile ilişkili olarak görülebilir. Soliter hemanjiyoblastomların standart tedavisi mikrocerrahi rezeksiyondur. Bununla birlikte, küçük - orta hacimli, kritik yerleşimli semptomatik ya da asemptomatik, nüks veya primer olgularda radyocerrahi etkin ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Hemanjiyoblastomlarda radyocerrahi ile lokal tümör kontrolü %74-96 arasındadır. Derlemede, sporadik veya VHL ilişkili hemanjiyoblastomlarda radyocerrahinin etkinliği konusunda güncel literatür ışığında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.