Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Spinal Epidural ve Subdural Hematomda Cerrahi Tedavi Yaklaşımı
Gökhan ÇAVUŞ1,Emre BİLGİN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Spinal subdural hematom (SSH) ve spinal epidural hematom (SEH), kısa sürede gelişen çok nadir komplikasyonlardır. Etiyoloji lokasyona göre değişir. En sık kanama nedeni travmadır. Vasküler malformasyonlar ve kanama diatezleri, omuriliği etkileyen travmatik olmayan kanamanın en yaygın nedenleridir. Spinal hematomlar en sık epidural mesafede yerleşirler ve spinal subdural hematomlara göre altı kat fazla görülürler. Spinal kordun etkilendiği seviyeye göre ağrı, nörolojik defisit ile semptom verirler. Hematom seviyesinde kord basısı sonucu oluşan bağırsak veya mesane rahatsızlıkları ile birlikte kanama seviyesinin altında motor kuvvet kaybı ve duyusal kayıp gelişir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) ile tanı ve ayırıcı tanı mümkündür. Akut hematom ilk birkaç saat içinde BT"de hiperdens görülür. Hematom ayırımını yapmak için T1, T2, Gradient echo ve diffüzyon ağırlıklı sekanslar kullanılır. MRG"da akut hematom T1 sekansta hiperintens görülür. Akut ilerleyici nörolojik defisite neden olan spinal hematomların cerrahi ile boşaltılması gereklidir. Nörolojik defisit oluşturmayan akut hematomlar MRG ile takip edilmelidir. Takipleri sırasında nörolojik durumlarında ani ya da yavaş gelişen kötüleşme olursa beklemeden cerrahi müdahale yapılmalıdır. Cerrahi olarak bası etkisi yapan hematom temizlenmeli, bası etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Aksi takdirde gelişen nörolojik defisit kalıcı olur.