Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
AĞIR KAFA TRAVMALARINDA BEYİNSAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilara NUZUMLALI1, Recai TUNCER2, Yurttaş OĞUZ1, Saim KAZAN2, Korkut YALTKAYA1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Noroloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Glasgow koma skoru 8'in altında olan ağır kafa travmalı 28 hastada, travmayı izleyen 72 saat içinde beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri (BİUP) değerlendirilmiştir. Toplam 14 olguda BİUP patolojisi tespit edilmiştir. BİUP değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, III. ve V. Potansiyel latansı ile I- V interpik latansında istatistiki olarak anlamlı uzama görülmüştür (p <0.001). Eksitus olan 9 olgunun 5'inde BİUP patolojisi tespit edilmiştir.

Hastaların 26'sında elektroensefalografide yaygın yavaşlama, bilgisayarlı tomografilerinde 11 olguda beyin ödemi, 17 olguda ise kontüzyon, Subdural, epidural, intraserebral veya beyinsapı hematomundan biri beyin ödemine ek olarak saptanmıştır.

Sonuçta, hastalarımızda anlamlı BİUP patolojileri saptanmasına karşılık, BİUP patolojileri prognoz ile uyumlu bulunmamıştır.