Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Servikal Spinal Kord Stimülasyonu
Hüseyin CANAZ1,Gökhan CANAZ2,Sabri AYDIN1
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Arnavutköy Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Spinal kord stimülasyonu, bilimsel olarak yararı ispatlanmış bir tedavidir. Uzun dönemde hem hasta memnuniyetinin yüksek olması hem de maliyetinin diğer yöntemlere göre daha düşük olması nedeni ile tercih edilen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. 30 yılı aşkın bir süredir özellikle dorsal bölgeye uygulanan spinal kord stimülasyonu, son 10 yıldır servikal bölgede de artan sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. Servikal spinal kord stimülasyonunun günümüzde başlıca kullanım alanları kompleks rejyonel ağrı sendromları, başarısız boyun cerrahisi sendromu, brakiyal pleksus hasarına bağlı nöropatik ağrı ve Raynaud sendromudur. Servikal spinal kord stimülasyonunun etkinlik prensipleri torakal dorsal stimülasyon ile benzer olsa da teknik açıdan bazı farklılıklar içermektedir. Ek olarak literatürde henüz geniş olgu serileri bulunmamaktadır. Servikal spinal kord stimülasyonunun kullanımının artabilmesi için daha büyük serilere ve randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.