Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Gliomlarda Nöroradyolojik Görüntüleme
Kadri Emre ÇALIŞKAN1,Cenk ERASLAN2
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, izmir, Türkiye

Özet

İntrakraniyal tümörler tüm primer santral sinir sistemi tümörlerinin %85-90"ini oluştururlar. Gliomlar erişkinlerdeki primer serebral tümörlerinin yaklaşık %70"ini oluşturmaktadır ve insidansı yaklaşık olarak 6/100.000"dir. Glial neoplazmlar, glial hücrelerden köken alır. Glial hücrelerin alt tipleri arasında astrositler, ependimal hücreler, oligodendrositler yer almaktadır. Beyinde süregiden gliogenez ve nörogenez nedeniyle hayli proliferatif olan bu hücrelerde sıklıkla mutasyonlar görülmekte ve tümör kök hücrelerine dönüşüm izlenmektedir. Santral sinir sistemi (SSS) tümörlerinin sınıflandırılması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2016 yılında moleküler parametreler kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. Özellikle DSÖ-2016 SSS tümörleri sınıflamasında moleküler parametrelerin ön plana çıkması sonucunda yeni nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri ile tümörlerin biyolojik davranışlarını belirlemeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Derlemede Gliomların, DSÖ-2016 SSS tümörleri sınıflamasına uygun olarak kısa patolojik, moleküler özellikleri ve ayrıntılı radyolojik bulguları ayrı başlıklar halinde anlatılmaktadır.