Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
İNTRAOPERATİF KRANİAL ULTRASONOGRAFİ UYGULAMASI VE SONUÇLARI
M. Memet ÖZEK1, M. Necmettin PAMİR1, A. Fahir ÖZER1, Nedret KUŞÇULU2, Canan ERZEN2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

İntraoperatü ultrasonografi günümüz nöroşirürji pratiğinde uygulama kolaylığı ve operasyon sırasında koronal, sajital ve transaksiyel görüntüleme özellikleriyle peroperatuar yol gösterici bir yöntem olarak önem kazanmıştır. Bu bildirinin amacı kliniğimizdeki intraoperatif kranial ultrasonografi uygulanmasına ait verileri sunmak ve yöntemi tartışmaktır.