Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Pineal Bölgeye Yaklaşımda Anatomik Temeller
Murat BÜYÜKTEPE1,İhsan DOĞAN1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Pineal bölgeye yönelik cerrahi girişimler; derin yerleşim, karmaşık anatomik komşuluklar ve vasküler yapılar nedeniyle zorlayıcı olabilmektedir. Bu bölge; üçüncü ventrikülün posterior kovuğu, velum interpositum sisterni ve kuadrigeminal sistern tarafından sınırlandırılır. İçerisinde pineal bez, posterior kommisür, habenüler kommisür, tektal plağın superior ve inferior kollikülü bulunur. Ayrıca interserebellar venler, Galen veni, presantral serebellar ven ve medial posterior koroidal arter gibi önemli vasküler yapıları barındırır. Pineal tümörlere cerrahi yaklaşımda başlıca supraserebellar infratentoryal ve oksipital transtentoryal cerrahiler olmak üzere; tümörün yerleşim yeri, uzanımı ve boyutlarına göre pek çok farklı yaklaşım tanımlanmıştır. Cerrahi planlamada ve komplikasyonların önlenmesinde; pineal bölgeyi oluşturan anatomik yapıların tanınması ve varyasyonların bilinmesi önem taşımaktadır.