Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Ventrikül Cerrahisinin Anatomik Temelleri
Fatih YAKAR1,Barış ALBUZ1
1Pamukkale Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Lateral ventriküller talamus tarafından sarılan derin yerleşimli boşluklardır. Lateral ventriküller frontal, temporal, oksipital hornlar, atriyum ve gövde kısımlarından oluşur ve foramen Monro aracılığıyla 3. ventriküle açılır. Üçüncü ventrikül akuaduktus serebri ile 4. ventriküle açılır. Dördüncü ventrikül ise foramen Magendi ile sisterna magna"ya, foramen Luschka"lar aracılığıyla serebellopontin açıya bağlanır. Ventriküler lezyonlara yönelik cerrahilerde, ventriküle ulaşmak amacıyla yapılacak cerrahi insizyonlarda normal dokular cerrahi rotada olacaktır. Bu sebeple cerrahi rota üzerinde olan beyaz ve gri cevher, arteriyal ve venöz yapıların anatomisine hakim olmak gerekmektedir. Çalışmada ventriküllerin nöral dokularla olan komşulukları, arteriyal beslenmeleri, venöz drenajları ve beyaz cevher yapılarına olan komşulukları illüstrasyonlar, kadavra diseksiyonları ve otopsi spesmenleri kullanılarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır.