Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Suboksipital Orta Hat ve Retrosigmoid Yaklaşımda Anatomik Temeller
Murat BÜYÜKTEPE,İhsan DOĞAN
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Posterior kranial fossa; tentoryal açıklıktan, supratentoryal boşluk ile foramen magnuma uzanan alanı kapsar. Oksipital, temporal, paryetal ve sfenoidal kemik tarafından çevrili bu bölge; pek çok fonksiyonel yapıyı barındırır. Başlıca; bilinç durumu, vital otonomik fonksiyonlar, motor ve duyusal aktivitelerin kontrolü ile ilgili önemli yapılar bulunur. İki kranial sinir dışında (olfaktör sinir ve optik sinir), diğer tüm kranial sinirler bu fossada yer alır. Beslenmesi vertebral arter, baziller arter ve dalları tarafından sağlanır. Posterior kranial fossaya yaklaşımda sıklıkla median suboksipital yaklaşım, paramedian suboksipital yaklaşım ve retrosigmoid (retroauriküler) yaklaşım kullanılır. Posterior kranial fossa cerrahisi sırasında, anatomik yapıların ve komşulukların tanınması cerrahi başarıyı artırır ve daha güvenli bir cerrahi sağlar.