Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Motor Alan Yerleşimli Beyin Metastazlarında Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon Analizi ve Fonksiyonel Sonuç Çalışması
Barış ÖZÖNER
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan

Özet

Giriş: Motor alan yerleşimli metastazlarda cerrahi tedavinin rolü belirsizliğini korumaktadır ve sonuç verileri hâlâ tartışmalıdır. Çalışmamızın amacı, beyin metastazlarında rezeksiyonun etkinliğinin dikkate alarak, hastaların sonuçlarına ilişkin klinik, fonksiyonel ve cerrahi verileri analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2012-2018 yılları arasında motor alan yerleşimli soliter metastaz nedeniyle ile cerrahi tedavi uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri devamdaki gibi belirlendi: (1)Amerikan Anesteziyoloji Derneği sınıflamasına göre I-III olan stabil medikal durum, Karnofsky Performans Durumu (KPD) 70 ve üzerinde olması, kranial dışı yayılımın olmaması, elektif cerrahi uygulanmış olması. Hastaların demografik, patolojik verileri, rezeksiyon miktarları, motor nörolojik durum ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde etkili veriler analiz edildi. Motor nörolojik durum değerlendirmesinde Tıbbi Araştırma Konseyi motor derecelendirme ölçeği ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirmesinde KPD skorlaması kullanıldı. Sonuç incelemesinde preoperatif ve iki aylık takipler karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplamda 43 (19 kadın, 24 erkek) hasta dahil edildi. En sık akciğer kaynaklı (n=24, %55.8) metastazlarla karşılaşırken ikinci en sık kaynak meme (n=10, %23,4) idi. Ortalama yaş 56.2±10.7 olarak bulundu. Hastaların %93.6"sında total tümör rezeksiyonu sağlandı. Fonksiyonel sonuçlar incelendiğinde (KPD skoruna göre) operasyondan sonraki dönemde %44.2 oranında iyileşme, %11.6 oranında kötüleşme olduğu saptandı. Preoperatif dönemde, motor defisit saptanan (n=32) hastalarda, %60.6"sında motor nörolojik iyileşme saptanırken, %12.5 oranında kötüleşme gözlendi. Motor defisit saptanmayan (n=11) hastalarda, %9.1 oranında motor nörolojik kötüleşme gözlendi. Motor sonuçlar üzerinde operasyon öncesinde defisit varlığının, tümör volümünün, operasyondaki kanama miktarının, operasyon süresinin etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.

Sonuç: Motor alanda yerleşim gösteren metastazlarda seçilmiş hastalarda cerrahi rezeksiyon motor iyileşme ve fonksiyonel durumda düzelme sağlamaktadır.