Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SERVİKAL VERTEBRA YARALANMALARINDA PLAK-VİDA İLE RİJİT İNTERNAL FİKSASYON
Emin ÖZYURT, Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Murat HANCI, Cengiz KUDAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Servikal travma geçiren, anterior yaklaşımla intervertebral kemik greft plak ( +) vida ile osteosentez yapılan 13 olgu sunuldu. İlgili literatür gözden geçirilerek yöntemin irdelenmesi yapıldı.