Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kraniofasial Yaralanmalar
Burak KARAASLAN1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Travma özellikle gelişmiş toplumlarda en sık ölüm nedenlerindendir. Trafik kazaları dünya genelinde en sık kraniofasial yaralanma nedenidir. Kraniofasial bölge visserokranyum ve nörokranyumdan oluşur. Travmatik kraniofasial kırıkların tedavisi ve yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Bilgisayarlı tomografi tanıda ve tedavinin planlanmasında en önemli yol göstericidir. Kafa içi basınç artışına yol açan epidural, subdural ve parankimal hematom, ciddi kafa tabanı vasküler yaralanmalar ve beyin parankiminin göründüğü açık kırıklar acil cerrahi müdahale gerektirir. Beyin omurilik sıvı kaçağı ve pnömosefali gibi durumlar elektif şartlarda cerrahi tedavi gerektiren durumlardır. Kafa tabanı tamirinde öncelikle hasarlı sinüslerin debridmanı enfeksiyonları önlemek için temel prensiptir. Kraniofasial travma sonrası hastanın multdisipliner yaklaşımla değerlendirilmesi ve tedavisinin uygulanması tedavi başarısını belirler.