Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travmasında Sıvı ve Elektrolit İmbalansı
Ebru ONUK1,Serdar KABATAŞ2,Erdinç CİVELEK2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı ölüm ve sakatlıkların önde gelen nedenidir. Kurtulanların çoğu belirgin sakatlıklarla yaşamlarını sürdürürler. Kafa travmalarında prognozu belirleyen direkt hasarın beyindeki etkisi ile sekonder hasarın ve ona karşı mekanizmaların vücuttaki etkisidir. Travma sonrası stres yanıtla aşırı su tutulumu hiponatremiye yol açar. Kafa travmalarında görülebilen ve imbalans yaratabilen sendromlar: Uygunsuz ADH salınımı, serebral tuz kaybı sendromu ve diabetes insipidusa rastlanılabilir. ICP takibi yapılmalıdır. Uygun tedaviye rağmen ICP 20 mmHg"nın üzerinde seyreden hastalarda yüksek doz barbitürat koması veya hipotermi uygulanabilir. Mannitol ve hipertonik salin, intrakranial basıncı düşürmek için kullanılır. Önemli olan hipovolemi, hiperosmolarite ve böbrek yetmezliğinden kaçınılmalıdır. Hipertonik solüsyon kullanımının faydası bilinmekte, doz konusunda konsensüs için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.