Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travması ve Epilepsi
Tuğrul Cem ÜNAL1,Aydın AYDOSELİ1,
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Post-travmatik epilepsi (PTE) kafa travması sonrası gerçekleşen, spontan ve tekrarlayan nöbetler olarak tanımlanmaktadır. Travma sonrası geçirilen nöbetler erken ve geç olarak sınıflandırılır. Nöbetlerin erken dönemde akut enflamatuvar yanıtlar sonrasında oluştuğu, geç dönemde ise dokudaki demir birikimine bağlı biyokimyasal reaksiyonlarla geliştiği düşünülmektedir. Geliş Glasgow koma skorunun düşük olması, erken dönemde geçirilen nöbet, intraserebral hematom, kontüzyon, çökme kırığı, metal veya kemik fragmanlarla birlikte dural penetrasyon, 5mm"den fazla orta hat şifti, opere edilen akut subdural hematomun PTE riskini belirgin derecede artırdığı görülmüştür. En yüksek risk penetran kafa travmalarında mevcuttur. Erken dönemde tedavinin amacı nöbeti engelleyerek ikincil beyin hasarının önüne geçmektir. Tedavide sıklıkla kullanılan antiepileptikler fenitoin ve levetirasetamdır. Nonkonvülsif nöbetlerle de karşılaşılabileceği akılda tutulmalıdır. Yüksek riskli hastalara erken dönemde profilaksi önerilmektedir, ancak bu profilaksinin PTE gelişimine etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Geç dönemde gelişen medikal tedaviden fayda görmeyen PTE olgularında cerrahi seçenekler değerlendirilebilir.