Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Yaralanmasında Konvansiyonel ve İleri Görüntüleme Bulguları
Abdussamet BATUR1
1Selcuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Travmatik beyin yaralanması dünyadaki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinin başında gelir. Hastaneye başvuran hastaların çoğuna hafif beyin hasarı tanısı konulmakla birlikte hastalarda uzun dönemde kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Hasarın meydana geliş zamanına, lokalizasyonuna, oluşum mekanizmasına veya klinik şiddetine göre sınıflandırılabilir. Primer hasar travma sırasında meydana gelir ve saatler içinde gelişir. Sekonder hasar ise primer travmatik hasarın komplikasyonu olarak tanımlanabilir ve saatler-günler sürer. Primer hasarın aksine sekonder hasarlar önlenebilir. Görüntülemenin amacı primer hasarın gösterilmesi ve önlenebilir sekonder hasar nedenlerinin tespit edilmesidir. Görüntülemede ilk seçenek kontrastsız bilgisayarlı tomografi olmalıdır. BT ile açıklanamayan klinik bulguların olduğu akut dönem veya subakut-kronik dönemde yeni ortaya çıkan nörolojik defisit varlığında MRG ile değerlendirme önerilmektedir. Esasen epidural-subdural kanama, subaraknoid kanama, kontüzyon, beyin sapı hasarı ve diffüz aksonal injürinin gösterilmesinde MRG"nin duyarlılığı BT"den yüksektir. Konvansiyonel BT ve MRG görüntülemede klinik sonuç ve bulgular arasında uyumsuzluk tespit edilebilmektedir. Bu durumda lezyonlar ileri görüntüleme yöntemleriyle daha yüksek duyarlılıkla gösterilebilir. BT"de ileri görüntüleme olarak dual enerji; MRG"de SWI, DWI, DTI, pMRG, MRS ve fMRG görüntüleme kullanılabilir.