Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Yaşlılarda Kafa Travması
Halil İbrahim SÜNER1
1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Adana, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı ilişkili en çok hastaneye yatış ve ölüm oranı; 75 yaş üstü popülasyonda görülür. Yaşlı popülasyonda kafa travması; en sık düşme kazaları nedeniyle gerçekleşir. Travmatik beyin hasarı, dünya çapında en önemli sağlık ve sosyoekonomik sorunlardan biridir. Yaşlılarda, önceden var olan komorbiditenin yanı sıra yaralanma şiddeti ve mekanizmasının da dikkate alınması gerekmektedir. Tedavi şekline karar verirken; önceki hastalıklar, antikoagülan kullanımı, acil servise başvuru anındaki nörolojik durum ve radyolojik incelemeler değerlendirilmelidir. Bu faktörler, aynı zamanda mortalite ve morbidite olasılıklarını direkt olarak etkilerler. Travmatik beyin hasarının görüldüğü yaşlı populasyona, son yıllarda cerrahisiz izlem fikri düşünülmeye başlanmıştır. Bu grubun insidansını ve komorbit durumların sonrasındaki sürece etkisini daha iyi açıklamak için bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.