Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Hangman Kırıkları: Tanım, Sınıflamalar, Tedavi Yaklaşımları
Nail ÖZDEMİR1,Kemal PAKSOY2
1Serbest Hekim, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İzmir, Türkiye
2Memorial Bahçelievler Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Aksisin travmatik spondilolistezisi olarak da adlandırılan hangman kırıklarında, aksisin (C2) zayıf yeri olan pars interartikülariste kırık mevcuttur. Aksisin nöral arkusunun vertebra korpusundan itibaren sıklıkla bilateral avülsiyonu ve odontoid sağlam kalacak şekilde C2"nin C3"ün üzerinden öne doğru yer değiştirmesi görülür. Mekanizmaya hiperekstansiyona eşlik eden aksiyal yüklenme öncülük eder. Hangman kırıklarında tedavi yaklaşımında konservatif veya cerrahi tedavi kararı için en önemli kriter instabilite miktarıdır. Bazı yazarlar cerrahi yerine boyunluk ve halo"nun iyi sonuçlar verdiğini belirtirken; bir kısım yazarda bu tedavilerin rezidüel ağrıya, rezidüel deformiteye (kifoz veya C2-C3 öne kayma) sebep olmaları ve halo ortez ile uzun dönem immobilizasyonun zorluğu nedeniyle erken dönem cerrahi önerirler. Konservatif tedavinin bu tip sorunlarını çözmek için, birçok ülkede instabil kırıklar için erken cerrahi tedavi giderek daha fazla kullanılmakta ve rapor edilmektedir.