Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Servikal Posttravmatik Deformiteler
İsmail İŞTEMEN1,Yurdal GEZERCAN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Servikal travma özellikle genç erkeklerde sık görülen bir patolojidir. Ciddi kısıtlılıklara ve servikal vertebral deformitelere yol açabilir. Servikal travmatik deformiteler erken dönemde veya geç dönemde oluşabilirler. Deformiteyi tanımlamak için sagital ve koronal denge parametrelerini iyi bilmek gereklidir. Servikal bölgede bu parametreler torakal ve lomber bölgeden biraz farklıdır ve daha az bilinir. Anterior, posterior veya kombine yaklaşımlar seçilebilir. Her bir tekniğin bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Kombine yaklaşımların komplikasyon riskinin en fazla olduğu akılda tutulmalıdır. Çalışmamızda bu parametreleri tekrar gözden geçirerek travmatik servikal deformitelerdeki cerrahi tedavi seçenekleri irdelenmiştir. Her hastada kişiye özel değerlendirmeler yapılmalı ve bu şekilde cerrahi tedavi planlanmalıdır.