Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Osteoporotik Vertebra Kırıklarında Enstrümantasyon - Endikasyonları ve Stabilizasyon Sistemini Güçlendirme Önerileri
Emre DELEN1,Cumhur KILINÇER1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Osteoporoz omurganın kemik kalitesini bozan ve kırıklara yol açabilen metabolik bir hastalıktır. Artan yaşlı nüfus ile beraber giderek daha sık görülmeye başlamıştır. Çoğu osteoporotik vertebra kırığı spontan iyileşme gösterse de bazen ilerleyici çökme, kifotik deformite, spinal kanal ya da intervertebral foramen daralmasına bağlı nöral basılar görülebilir. Cerrahi tedavi seçenekleri vertebroplasti gibi minival invaziv girişimler ve bazı olgularda da enstrümanlı stabilizasyondur. Deformite veya nöral bası gelişmemiş çoğu olguda perkütan yolla korpusa sement desteği (vertebroplasti/kifoplasti) yeterli iken bazı olgularda ise dekompresyon ve enstrümanlı stabilizasyon gerekli olur. Cerrahi endikasyon ve teknik seçimi sırasında göz önüne alınması gereken çok sayıda etken vardır. Hasta yaşı, cinsiyeti, komorbiditeleri, kilosu, vücut yapısı, osteoporozun şiddeti, kırık lokalizasyonu, çökme derecesi ve açısı, omurganın sagittal ve koronal planlardaki dengesi, kanal ve foramen darlığı, ağrı şiddeti, nörolojik defisit, hastanın aktivite derecesi ve cerrahiden beklentisi, cerrahın deneyimi ve olanakları bunların başlıcalarıdır. Osteoporozlu hastaların ileri yaş nedeniyle sahip olabilecekleri morbiditeler, kemiğin mekanik yetersizliği ve füzyon güçlüğü gibi nedenlerle enstrümanlı cerrahinin başarısızlık riski yüksektir. Bu nedenle ancak mutlak endikasyona sahip hastalarda enstrümantasyon düşünülmelidir. Enstrümantasyon sisteminin yetmezliğini önlemek için uygulanabilecek birçok önlem vardır ve bazen bu önlemlerin tümünü uygulamak gerekir. Bu önlemler; osteoporoza yönelik farmakolojik tedavi, uygulanacak fiksasyonun seviyesini uzatarak yükü dağıtmak, sublaminar tel ya da kanca kullanımı, vida uygulama tekniğini optimize etmek, vida tasarımındaki değişiklikler, sement destekli vida uygulamak ve ön kolona destek yerleştirmektir. İyi bir kemik greftleme ile füzyon hızlandırılmaya çalışılmalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen osteoporozlu bir hastadaki spinal enstrümantasyonun yetmezliğe uğrayabileceği ve revizyon ameliyat(lar)ı gerekebileceği akılda tutulmalıdır.