Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Posttravmatik Siringomiyeli
Fatih KESKİN1,Densel ARAÇ1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Siringomiyeli, spinal kord içinde kistik kavitasyonla karakterize progresif, nadir bir hastalıktır. Travma, sirinks gelişiminde önemli bir etiyolojik nedendir. Travma sonrası siringomiyeli, çeşitli doğal durumlar ve travmatik olaylardan veya bunların bazı kombinasyonlarından kaynaklanabilir. Bu karmaşık hastalığı açıklamak için birçok hipotez ortaya çıkmıştır, ancak tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Minor ve majör spinal kord hasarında ortaya çıkan posttravmatik siringomiyeli, olası spinal patolojik lezyonları değerlendirmek için tanısal bir yöntem olan manyetik rezonans görüntülemenin gelişimine ve yaygın kullanılabilirliğine paralel olarak minör ve majör spinal kord hasarında ortaya çıkan posttravmatik siringomiyeli daha fazla tespit edilebilir bir hâl almıştır. Posttravmatik siringomiyeli insidansı, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) klinik kullanıma girmeden tüm medulla spinalis yaralanmalarının %3"ü, ancak MRG"den sonra %12"sidir. Spinal kord yaralanmalarında geç dönem, subakut veya ilerleyici nörolojik kötüleşmenin en önemli nedeni travmatik siringomiyelidir. Cerrahi tedavi kriterleri lezyona göre seçilmelidir. Posttravmatik sirinksin bir sonucu olan motor ve/veya duyusal nörolojik kötüleşme belirlenmesi durumunda cerrahi müdahale önerilir. Travmatik siringomiyelide hastanın preoperatif nörolojik bulguları ve MRG bulguları birlikte değerlendirilmeli ve sonucuna göre uygun cerrahi girişim seçilmelidir.