Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Omurilik Yaralanmalı Olgularda Ağrı Sendromları, Sınıflaması ve Çözümleri
Ahmet Eren SEÇEN1,Atilla YILMAZ2
1T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Ağrı; Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği tarafından "gerçek veya potansiyel doku hasarı veya bu tür hasarlar ile ilişkili hoş olmayan bir duyusal ve duygusal deneyim" olarak tanımlanmaktadır. Ağrı omurilik hasarının sık görülen bir sonucudur. Çoğu çalışma spinal kord yaralanmalı kişilerin yaklaşık üçte ikisinin kronik ağrı yaşadığını göstermektedir. Aynı zamanda ağrı, bu hastaların yaklaşık üçte birinin duygudurum ve genel işlevsellikleri üzerine de olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ağrı ve özellikle spinal kord yaralanması sonrası oluşan ağrılar için birçok sınıflandırma sistemi vardır. Bu sınıflandırma kas-iskelet sistemi ağrıları, viseral ağrılar ve yaralama seviyesine göre nöropatik ağrılar olarak yapılabilir. Bu yazıda; omurilik yaralanması sonrası ortaya çıkan ağrı tipleri, yaygınlığı, etkisi ve kısaca tedavileri gözden geçirilecektir.