Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
ASTROSİTOMLAR VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
Tansu MERTOL1, Arif ÖSÜN1, Barış DiREN2, Ümit ACAR1, Metin GÖNER1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

1989 Temmuz ayından beri Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalında MRG tekniği kullanılmaktadır. İntrakraniyal yer kaplayan olgulardan opere edilen ve glial tümör tanısı alan hastaların MRG ve BT bulguları karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.