Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Sendromik Kraniyosinostozlar
Abdurrahim TAŞ1,Abdurrahman AYCAN1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye

Özet

Kraniyal sütürlerin bir veya birden fazlasının erken kapanması ya da yokluğu kraniyosinostoz olarak tanımlanabilir. Sendromik ve nonsendromik olarak iki gruba ayrılabilinir. Tüm kraniyosinostozların %20-30"unu sendromik kraniyosinostozlar oluşturur. Sendromik kraniyosinostozlarda genellikle birden fazla sütürde problem vardır. Ayrıca bunlar; kardiyak, yüz, extremite, santral sinir sistemi ve trakeal malformasyonlar gibi çeşitli ekstrakraniyal disformizmler ile ilişkili kalıtsal kraniyosinostoz formlarıdır. Sendromik kraniyosinostozların genetik etiyolojisi günümüzde hâlâ kısmen açıklanabilinmiştir. Ayrıca bu hastaların tanı ve tedavisi oldukça karmaşıktır. Etkili bir tedavi için mültidisipliner yaklaşım gereklidir. Derlemede en sık görülen kraniyosinostozlar ile ilişkili genetik sendromlar, bunların karakteristik özellikleri, sendroma özgü sorunlar ve tedavi önerileri kısaca özetlenmiştir.