Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Pineal Bölge Tümörleri
Tuncer TURHAN1
1Kazım Dirik Mah. 185 sok 6/A Bornova, İzmir, Türkiye

Özet

Pineal bez, beynin orta noktasında, etrafı değerli beyin yapıları ve beyin sapının toplayıcı venleri ile kuşatılmış bir alanda yer alır. Bu bölgenin tümörleri sıklıkla çocukluk çağına özgüdür, ender görülürler ve diğer beyin tümörlerinden farklı histopatolojik türlerde olma eğilimindedirler. Tedavi algoritmaları da doğal olarak çeşitlilik gösterir ve bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu algoritmaların hepsi cerrahi bir girişimle başlar. Sadece tanı koyma aşamasında değil hastanın izlemi sırasında da hem tümöre hem de tümörün hidrosefali gibi komplikasyonlarına yönelik cerrahi müdahaleler gerekebilmektedir.

Pineal bölgenin tümörleri içerisinde total eksizyonun gerekli olduğu matür teratom ve pineositom gibi bazı tümörler yer almaktadır. Bunlar beyin cerrahisi pratiğinde alışık olduğumuz agresif cerrahi davranışı gerektirirler. Total çıkarımları riskli ancak tam kür sağlamak için kaçınılmazdır. Ancak germ hücreli tümör grubu, her biri ayrı tedavi seçenekleri ve bu tedavilere değişik yanıtları olan alt türler içerir. Örneğin germinomlarda bazen sadece biyopsi almak ve mikrocerrahinin risklerinden kaçınmak hasta için daha avantajlı bir seçenek olabilmektedir. Ayrıca tüm bu karışık, zorlu anatomi ve histopatolojiye sıklıkla hidrosefali de eşlik edebilmektedir. Bu derleme özellikle beyin cerrahlarına yönelik karar verme algoritmalarını basitçe özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.