Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Çocukluk Çağı Kafatası Kırıkları
Burcu GÖKER1,Mustafa ŞAHİN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Kafatası kırıkları, çocukluk çağı travmatik ölüm ve sakatlığın önde gelen nedeni olan kafa içi yaralanmaları ile ilişkisi nedeniyle önemlidir. Pediatrik yaş grubu, anatomik ve fizyolojik nedenlerden dolayı yetişkinlerden farklıdır. Çocukluk çağı kafatası kırığı; demografik özellikler, yaralanma mekanizmaları, eşlik eden diğer yaralanmaların varlığı ve türü, cerrahi müdahale ihtiyacı ve ölüm oranı ile önemli ölçüde ilişkilidir. Cerrahi müdahale ihtiyacı ve genel mortalite oranı düşük olmasına rağmen, bu değişkenler prognozu ortaya koymada önemli rol oynamaktadır. Travmanın şiddeti, kırığın yeri ve yaralanmanın tipine bağlı olarak erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilecek lezyon ve komplikasyonlara yönelik tedavinin uygulanması açısından uygun radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanılması önem kazanmaktadır.