Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Spinal Dural Arteriovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi
Celal ÇINAR1,Egemen ÖZTÜRK1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Spinal vasküler malformasyonlar tedavi edilmediklerinde birkaç yıl içinde hastaları tekerlekli sandalyeye mahkum edebilen sinsi başlangıçlı, progresif seyirli, nadir bir nörovasküler hastalık gurubudur. Yıllar içinde anjiografik vasküler anatomi bilgisinin olgunlaşması, cerrahi tecrübenin birikmesi ve hepsinden önemlisi mikrokateter ve embolizasyon teknolojisinin gelişmesiyle birlikte süperselektif spinal anjiografinin gerçekleştirilmesi, spinal vasküler malformasyona sahip birçok hastanın başarıyla tedavi edilmesini mümkün kılmıştır. Bu hastaların önündeki en büyük sorun klinik ve radyolojik ayırıcı tanıda hastalığın akla gelememesi, tanının ve dolayısı ile tedavinin gecikmesidir. Endovasküler tedavide amaç fistül seviyesinde vasküler malformasyonu embolize etmektir. Hastalık ne kadar erken dönemde yakalanır ve tedavi edilirse nörolojik kayıpların tam düzelme ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Tedavinin klinik başarısı hastalık semptom ve bulgularının şiddetiyle ve süresiyle doğrudan bağlantılıdır.