Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Karotikokavernöz Fistüller
Rıfat AKDAĞ1
1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye

Özet

İnternal karotid arter ile kavernöz sinüs arasındaki anormal arteriyovenöz anastomozlar Karotikokavernöz Fistül olarak adlandırılırlar. Direkt ve indirekt şeklinde farklı klinik sunumu olan iki geniş kategorisi vardır. Direkt ya da yüksek akımlı KKF"de internal karotis arter ile kavernöz sinüs arasında; indirekt ya da düşük akımlı olanlarda ise internal veya eksternal karotis arterin dalları arasında anormal bağlantı vardır. %75 oranında travmatiktir. Direkt karotikokavernöz fistül vakaları acil müdahale gerektirir ve ilk tedavi seçeneği endovasküler tedavi olmalıdır. Bunlar arasında transarteriyel, transvenöz sıvı embolizan ajan, koil, balon veya kombine tedavi sayılabilir. Özellikle son dekatta endovasküler alandaki hızlı gelişmeler karotikokavernöz fistül tedavisinde mortalite ve morbibite oranlarını düşürerek etkin tedavi olanağı sağlamıştır.