Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Kraniyal AVF İçin Radyocerrahi: Endikasyon ve Sonuçlar
Burak KARAASLAN1,Hakan EMMEZ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Dural Arteriovenöz fistüller (DAVF) meningeal arterler ile dural venöz sinüs ya da subaraknoidal venler arasında olan patolojik bağlantılardır. Bu hastalarda oluşan klinik tablo kanama ya da iskemi kaynaklıdır. Klinik gidiş ve tedavi yaklaşımını belirleyen en önemli gösterge kortikal venöz reflüdür. Kortikal venöz reflüsü olan hastalarda klinik gidiş daha ciddi seyreder. Bu hastalarda erken dönemde sonuç verecek cerrrahi ligasyon ve endovasküler oklüzyon uygun tedavi yaklaşımıdır. Arteriovenöz malformasyonlarda uzun dönemdir kullanılan radyocerrahinin tedavisi endotelyal damar hasarı ve damar duvarında düz kas proliferasyonu, kalsiyum, kollojen birikimi yoluyla kapanmayı sağladığı gösterilmiştir. Radyocerrahinin DAVF tedavisinde etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte benzer yollarla tedavi imkânı sağladığı düşünülmektedir. Seçilmiş DAVF hastalarında radyocerrahi tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.