Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu-Uygun Hasta Seçimi ve Cerrahi Sonuçlar
Bekir TUĞCU1,Ozan HAŞİMOĞLU1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Parkinson Hastalığının ilerleyen aşamalarında santral nöromodülasyon yöntemleri ile gündelik yaşam aktivitelerinde iyileşme sağlayan motor semptomlarda azalma, diskinezide azalma, gün içinde diskinezisiz iyilik hâlinin süresinin uzamasını sağlamak mümkündür. Derin Beyin Stimülasyonunun en iyi medikal tedaviye üstünlüğü, motor fluktuasyonları başlamış hasta grubunda net olarak ortaya konulmuştur. Ancak aksiyel semptomların, denge kusurlarının, konuşma bozukluklarının baskın olduğu durumlarda başarısız olunabileceği, dopamine belirgin yanıtlı semptomların veya tedaviye yanıtsız tremor yakınmalarının derin beyin stimülasyonundan daha çok fayda göreceğinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle fayda görecek hasta grubunun öngörülebilmesi çok önemlidir ve cerrahi sonrası sonuçları direkt belirler. En iyi fayda görecek hasta grubunun, genç yaşta, dopamine iyi yanıtlı ekstraaksiyel semptomların baskın olduğu, kognitif fonksiyonları korunmuş, motor fluktuasyonların gelişmesinden sonra kısa zaman geçmiş hasta grubu olduğu söylenebilir. Fonksiyonel bir cerrahi yöntemi olduğundan dolayı, beklenen yaşam süresini düşüren belirgin komorbid hastalıkların eşlik etmesi durumunda, ileri yaş grubunda, kontrolsüz psikiyatrik hastalık durumunda, sosyal uyumsuzluk ya da ileri demans hastalığının eşlik etmesi durumlarında cerrahiden kaçınmak doğrudur.