Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu: Mikroelektrot Kayıt
Ersoy KOCABIÇAK1,Sait ÖZTÜRK3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun-Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nöromodülasyon Merkezi, Samsun-Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ-Türkiye

Özet

Parkinson hastalığı (PH) düşük dopamin seviyesi ardından sıklıkla ekstremitelerde tremor, rijidite ve bradikinezi gibi majör semptomlarla karşımıza çıkan nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın erken dönemlerinde medikal tedavi etkin bir tedavi gibi görünse de orta-ileri evre seçilmiş hastalarda derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahisi oldukça tatminkâr sonuçlar veren bir tedavi seçeneğidir. DBS cerrahisinin etkinliğini belirleyen en önemli aşamalardan birisi ise kalıcı elektrotun yerleştirileceği hedef alanın mikroelektrot kayıt (MER) tekniği ile operasyon esnasında belirlenmesidir. Bu derlemede DBS cerrahisinde kullanılan MER tekniği detaylıca tartışılacaktır.