Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Distonide DBS-Cerrahi Teknik ve Postoperatif Yönetim
Tanju UÇAR1
1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

Distoni istemsiz ve tekrarlayan kasılmalarla karakterize hareket bozukluklarına genel olarak verilen isimdir. Tedavide oral medikasyonlar, kemodenervasyon (botulinum toksini) ve cerrahi tedaviler yer almaktadır. Cerrahi tedaviler arasında Radyofrekans (RF) talamotomi, pallidotomi gibi ablatif yöntemler ve Derin Beyin Stimulasyonu yer almaktadır. Distoni tedavisinde derin beyin stimülasyonu (DBS) etkin ve yüksek doz medikal tedaviye rağmen sonuç alınamadığı durumlarda güçlü bir tedavi alternatifi oluşturmaktadır. Globus Pallidus Internus (GPI) bu amaçla en sık kullanılan hedeftir. GPi içinde en iyi elektrot lokalizasyonu hâlen tartışmalı olmakla birlikte son çalışmalarda en uygun bölgenin postero-ventrolateral GPİ olduğu rapor edilmiştir. Günümüzde özellikle DYT pozitif primer jeneralize distoniler için GPi çekirdeği hedeflenerek uygulanan DBS çok etkindir. Enfeksiyonlar DBS cerrahisi sonrası göreceli yüksek komplikasyon oranına sahiptir.