Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
İŞİTSEL BEYİN SAPI CEVAPLARININ POSTERİOR FOSSA LEZYONLARINDA TANIYA YOL GÖSTEREN BULGULARI
Niyazi MUŞ1, Ferruh GEZEN2, Sertaç YETİŞER1, Altay BEDUK2, Turgut KÖKSEL2
1GATA, KBB Anabilim Dalı
2 GATA, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Uyarılmış işitme potansiyelleri kayıt tekniği, retrokoklear patolojilerin tanısında bilgisayarlı görüntüleme yöntemlerine kuvvetli bir alternatif olma durumuna gelmiştir. Özellikle son 25 yılda yöntemin gösterdiği gelişmeler, lezyonların henüz çok küçük boyutlardayken teşhis edilebilmeleri imkanını sağlamaktadır.

işitsel beyin sapı cevapları (Auditory Brainstem Responses-ABR) otonorolojik tanıda çok önemli yeri olan bir test yöntemidir. ABR'nin morfolojik ve sayısal analizi ile işitme yollarını etkileyen posterior fossa tümörlerinde, yüzde yüze yakın bir doğruluk oranında teşhis yapılabilmektedir.

Bu çalışmada ABR patolojisi bulunan 25 olguda elde edilen elektrofizyolojik bulgular. kalitatif ve kantitatif açıdan analiz edilmiştir. Sonuçta, tümör tanısıda en diagnostik bulguların, geç komponentleri bulunmayan inkomplet cevap paterni ile interpik intervallerin normal değerlerle ve interaural mukayesesinde elde edilen patolojik değerler olduğu görülmüştür.