Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Vagal Sinir Stimülasyonu: Cerrahi Teknik ve Komplikasyonlar
Ahmet Cemil ERGÜN1,Selman KÖK1,Sait ÖZTÜRK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elâzığ, Türkiye

Özet

Vagal sinir stimülasyonu (VNS) ilaca dirençli epilepsi hastalarının tedavisi başta olmak üzere yine ilaca dirençli depresyonun da tedavisinde başvurulan önemli bir nöromodülatif cerrahi tedavi seçeneğidir. VNS tipik olarak, nöbetlerin yönetiminde rezeksiyon cerrahisinden etkin yanıtların alınamadığı, rezeksiyona uygun olmayan ya da rezeksiyon cerrahisini reddeden hastalarda uygulanmalıdır. VNS sistemi bir elektrot ve bir pilden oluşur. Mikrocerrahi yöntem ile elektrot boyun bölgesinde sol vagal sinirin servikal orta kısmına implante edilir. VNS elektrodunun stimülasyona bağlı bradikardi veya asistolden kaçınmak amacıyla sol vagal sinire implantasyonu hedeflenir. Ardından ise genellikle göğüs bölgesine yerleştirilen bir jeneratöre (pil) elektrot entegrasyonu sağlanır. Öncelikli hedef nöbetlerin sayı, sıklık ve süresinin azaltılmasıdır. Komplikasyonları ise; intraoperatif dönem (vokal kord hasarı, nörovasküler hasar, hematom oluşumu), postoperatif dönem (enfeksiyon), stimülasyon ilintili (ses kısıklığı, öksürük, seste kabalaşma, aritmi, asistol) ve donanım ilintili komplikasyonlardır (elektrot kırılması, migrasyon, pilin deaktivasyonu).