Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
KAVERNOZ ANJiYOMLAR (=KAVERNOMLAR)
Nezih OKTAR1, Saffet MUTLUER1, Nurcan ÖZDAMAR1, İzzet ÖVÜL1, Eren DEMiRTAŞ2, Berna (AKSAKAL)YILMAZ3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Kavernaz anjiomlar (=Kavernomlar) vasküler malformasyon grubundan tümöral lezyonlar olup son yıllarda özellikle MRG (=Manyetik Rezonans Görüntüleme) tekniğinin yaygın olarak kullanılması sonucu görülme sıklığında bir artış kaydedilmiştir. Kanama riski ve kitle etkisi yönleri ile nöroşirürjikal girişim endikasyonu olan bu oluşumlar oldukça ender olarak saptanırlar.

BT ve özellikle son yıllarda MR tetkikleri ile tanısı konup opere edilen biri bebeklik çağında olmak üzere dördü frontal, biri beyin sapı, biri temporal, biri frontoorbital, biri orbital, ve diğeri parietal yerleşimli dokuz kavernom olgusunun klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri ile cerrahi tekniğe ait deneyimler üzerinde durularak tartışıldı.

Bu olgular arasında subaraknoid ve parankim içi kanama, klinik ve radyolojik bulguları ile gelen kavernom olgularından biri temporal, ikisi fruntal ve diğeri beyinsapı lokalizasyonlu dört kavernom olgusu üzerinde vurgu yapılarak, cerrahi tedavileri ve hücre kültürü çalışmaları ile birlikte sunuldu.