Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Atipik Meningiom Tedavisinde Radyoterapinin Rolü
M. Ufuk ABACIOĞLU1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Altunizade Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Atipik meningiomlar cerrahi sonrası benign meningiomlara göre daha fazla yineleme riskine sahiptir. Atipik meningiomlarda cerrahi sonrası radyoterapinin rolü uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Subtotal rezeksiyon (STR) veya rekürens sonrası radyoterapi daha sıklıkla uygulanmakla beraber, gross total rezeksiyon (GTR) sonrası standardizasyon yoktur. Çoğunlukla retrospektif, az hasta sayılı serilere ait çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir. STR sonrası radyoterapi ile rekürens oranları azalmakta, hatta genel sağkalım artışı bildirilmekte, GTR sonrası ise çoğunlukla lokal kontrol oranlarında artış bildirilmektedir. Yakın tarihte sonuçları açıklanan iki çok merkezli prospektif çalışmanın pozitif sonuçları sonrasında, GTR yapılan hastalarda adjuvan radyoterapinin rolünü araştıran iki faz 3 çalışma yürümektedir. Bu çalışmaların sonucunda yüksek kanıt seviyeli verilere ulaşılacaktır.