Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Tentorial Açıklığın Meningiomlarında Cerrahi Tedavi
Kadri Emre ÇALIŞKAN
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Giriş ve Amaç: Tetorial açıklık meningiomlarının (TAM) cerrahi tedavisi sırasında kullanılabilecek girişim yollarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Literatürde bildirilen TAM"ın cerrahi tedavi yolları pubmed ve web of science veri tabanları incelenerek ortaya konulmuştur. TAM"ın Yaşargil ve modifiye Yaşargil sınıflandırmalarına göre cerrahi girişi yolları önerileri ortaya konulmuş, bu cerrahi girişim yollarının her biri için doğabilecek komplikasyonlar ve bu yolların avantajları tartışılmıştır. Tüm bunlara ek olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında 2018-2022 yılları arasında opere edilen tentorial meningiomlar retrospektif olarak taranarak tentorial meningiomlarının demografik verileri ve cerrahi yaklaşım şekilleri ile mortalite ve morbidite oranları belirlenmiştir.

Bulgular: Sami ve ark. tarafından lateral grup tentorial infratentorial meningiomalar için retrosigmoid, supratentorial meningiomalar için subtemporal yaklaşım önerilirken; posteromedial grup infratentorial meningiomalar için infratentorial supraserebellar, supratentorial olanlar için ise oksipital transtentorial yaklaşım önerilmiştir. Aynı çalışmada ayrıntılı şekilde supraserebellar yaklaşım ön plana çıkarılmış ve yer çekimi etkisi nedeni ile ekartasyon ihtiyacının olmaması yanında hava embolisi riskinin diğer yaklaşımlara göre daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca büyük ve vasküler tümörlerde tümör besleyicilerinin embolizasyonu önerilirken, literatürdeki diğer çalışmalarda nöronavigasyon, intraoperatif mikrodopler, BAEP ve SEP gibi nörosensorial çalışmaların faydası ortaya konulmuştur.

Sonuç: Tentorial açıklık meningiomlarınında mortalite ve morbiditenin azaltılması için tümör lokalizasyonu ve besleyici arter özellikleri göz önüne alınarak uygun cerrahi yöntemin seçilmesi gerekmektedir.