Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Baziler Tepe Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi
Çağrı ELBIR
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet

Baziler tepe yerleşimli anevrizmaların kliplenmesinde tariflenen birçok cerrahi yaklaşım mevcuttur. Ancak bu bölgeye cerrahi ile ulaşımın zorluğu ve operasyonun yüksek komplikasyon riski nedeniyle endovasküler yöntemler günümüzde daha yaygın kullanılmaktadır. Endovasküler tedavinin şekli; dar boyunlu anevrizmalarda daha çok coil embolizasyon olurken, geniş boyunlu ve posterior serebral arter (PCA) orijinini içeren anevrizmalarda stent veya balon yardımlı coilleme olmaktadır. Son yıllardaysa, özellikle bifurkasyon bölgelerindeki anevrizmalarda kullanıma giren woven endobridge (WEB), baziler tepe yerleşimli ve 1 cm altındaki anevrizmalarda etkili bir endovasküler yöntem olarak görülmektedir. Kliniğimizde; baziler tepe anevrizmalarının tedavisinde bahsedilen bu yöntemlerden, balon yardımlı coilleme dışında tümü kullanılmakta olup; uygulanacak yönteme, endovasküler erişime uygunluk, anevrizmanın boyutu ve boyun genişliği ile subaraknoid kanama varlığı gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilmektedir. Son bir yılda kliniğimizde coil, stent yardımlı coil ve WEB ile tedavi edilen baziler tepe anevrizmalı hastaların sayısı sırasıyla; 2, 2 ve 1"di. Olgulardan WEB uygulanan olgu dışındakiler rüptüre olmuş anevrizma hastalarıydı. Tarafımızca yapılan retrospektif incelemede, stent yardımlı coilleme yapılan olgulardan birinde intraoperatif bilateral PCA trombozu geliştiği görülmüştür. Aynı seansta intrarteriyel alteplaz uygulaması ile tromboliz yapılarak revaskülarizasyon sağlanmış ve hasta nörolojik defisiti olmaksızın taburcu edilmiştir. Diğer olgularda intraoperatif komplikasyon olmamıştır. Sonuç olarak; insidental anevrizma olgularında yaygın olarak kullanılan stent yardımlı coilleme yöntemi; rüptüre anevrizma hastalarında kanamanın erken döneminde uygulandığında stent trombozu ile sonuçlanabilir ve kanamış anevrizma varlığında bu yöntem seçilecekse çok dikkatli olunmalıdır.