Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Nadir Görülen Bir Orta Serebral Arter Anomalisi: Kaynaşmamış veya Dal Benzeri MCA
Çağhan TÖNGE1,Abdurrahman BAKIR2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Orta serebral arter (MCA), beynin anterior sirkülasyonunun en büyük payına sahiptir. Aksesuar MCA, duplike MCA ve MCA fenestrasyonu MCA anomalilerine örnek verilebilir. Son zamanlarda MCA anomalileri içerisine kaynaşmamış veya dal benzeri MCA olarak adlandırılan bir anomali dahil edilmiştir. Bu anomalide MCA sulama alanı kapiller ağ şeklinde görülmektedir. Bu çalışmada; spontan subaraknoid kanama (sSAK) ile acil servise başvuran bir olguda görülen kaynaşmamış veya dal benzeri MCA anomalisinin tanısal prosedürü ile vaka yönteminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran 58 yaş kadın hastanın çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) sağ sylvian fissürde yoğunlaşan Fisher evre 3 sSAK görülmüştür. Nörolojik muayenesinde ense sertliği dışında anormal bulgu izlenmeyen hastanın Hunt-Hess skoru 2 olarak hesaplanmıştır. Etiyolojiye yönelik çekilen BBT anjiyografide görülen sağ MCA anomalisinin ayrıntılı tetkiki amacıyla hastaya dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) yapılmıştır. Olgunun DSA incelemesinde Sağ MCA orijininden itibaren kontrast geçişinin olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde medikal tedavisi ve takibi yapılmış, şikayetleri gerileyen hasta kanamanın 7. gününde ayaktan takip edilmek üzere taburcu edilmiştir. Anlatılan olguda görüldüğü üzere; kaynaşmamış ya da dal benzeri MCA anomalisi, çok sayıda ince damarın oluşturduğu vasküler bir ağ ile karakterize MCA anomalilerinden biridir. Sonuç olarak, nörolojik defisit oluşturmaksızın tekrarlayan sSAK olgularının BBT anjiyografi veya DSA incelemesinde, MCA"nın segmental yapısının bozulmasıyla birlikte MCA distalinde belirgin bir akım görülmüyorsa, kaynaşmamış veya dal benzeri MCA tanısı da düşünülmelidir.