Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Beyin Metastazlarının Klinikopatolojik Bulgularının Analizi
Gülsün GÜLTEN,Nagihan YALÇIN
1Pamukkale Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli

Özet

Beyin metastazları kanserlerin önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Tüm kanser hastalarının %20"sinde beyin metastazı görülür. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde tanı alan beyine metastaz yapan tümörlerin literatür eşliğinde tekrar gözden geçirilmesidir. Çalışmaya 2017-2022 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji bölümünde beyinde metastatik tümör tanısı alan 71 olgu dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, semptomları, metastatik tümörün lokalizasyonları, primer tümörün lokalizasyonları, tümörün histolojik tipleri ve immünohistokimyasal belirteçler retrospektif olarak incelendi. 35-87 yaşlarında (ortalama yaş:60) olguların 49 (%69)"u erkek, 22 (%31)"si kadındır. En sık görülen semptom olguların 43 (%61)"ünde görülen baş ağrısıdır. Beyinde metastatik odakların en sık lokalizasyonu 35 (%50) olguda izlenen frontal lobdu. Olguların 15 (%21)"inde tanı anında metastatik tümörün primer odağı bilinmiyordu. 13 (%87) olguda primer odak immünohistokimyasal bulgularla akciğer, 2 (%13) olguda primer odak malign melanom tanısıyla deri olarak değerlendirildi. 71 olgunun 40 (%56)"ında primer odak akciğer olarak tespit edildi. 40 akciğer karsinomu olgularının 16"sı akciğer adenokarsinom, 12"si skuamöz hücreli karsinom, 10"u küçük hücreli karsinom, 2 "si büyük hücreli karsinom metastazıdır. Primer odağa yönelik yapılan immünohistokimyasal incelemede 71 olgunun 14 (%20)"ü meme karsinomu, 7(%10)"si kolorektal adenokarsinomu, 3 (%4)"ü malign melanom, 2 (%3)"si prostat adenokarsinomu, 1 (%1)"i mide taşlı yüzük hücreli karsinom, 1 (%1)"i renal hücreli karsinom, 1 (%1)"i larinks skuamöz hücreli karsinom, 1 (%1)"i hepatoselüler karsinom, 1 (%1)"i mezotelyoma metastazı olarak tespit edildi. Primer odağa yönelik 61 olguya CK7 ve CK20, 44 olguya TTF-1, 34 olguya GFAP ve 32 olguya PANCK uygulandı ve en sık tanıda kullandığımız belirteçler olarak tespit edildi. 2018 yılında beyine en sık metastaz yapan tümörler akciğer (%40-50), meme (%15-30), melanom (%5-20), kolorektal kanser (%3-8) olarak bildirilmiştir. Biz çalışmamızda beyine metastaz yapan tümörlerin sıklığını sırasıyla akciğer (%56), meme (%20), kolorektal (%10) ve melanom (%4) olarak saptadık. Kolorektal karsinom metastazlarını melanom metastazlarına göre daha sık tespit etmemizin nedeni bizim kliniğimizin hasta popülasyonunda kolorektal karsinom sıklığının artmış olması olabilir.