Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
İNTRASEREBRAL HEMORAJİ İLE BİRLİKTE OLAN BEYİN TÜMÖRLERİ
Muammer DOYGUN1, Ahmet BEKAR1, Ender KORFALI1, Kaya AKSOY1, Teoman CORDAN1, Erhan OĞUL2
1Uludağ Üniversitesl Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesl Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özet

1977-1992 yılları arasında tedavi edilen 827 inirakranial tümör olgusu retrospektif olarak incelendi. Tümör sonucu intraserebral hemoraji ile başvuran 17 olgudan 14'ünde glioma, 2'sinde metastaz, 1'inde menengioma tesbit edildi. Hemoraji görülme oranı gliomalarda %1.69, metastazlarda %0.24, menengiomalarda %0.12 bulundu.