Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
POSTERİOR FOSSA EPİDURAL HEMATOMLARI
Murat HANCI, Mustafa UZAN, Cengiz KUDAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Posterior fossa epidural hematomu olan 12 olgu sunulmakta ve genç erkeklerde belirgin şekilde daha sık olduğu vurgulanmakta. Hepsi cerrahi girişim ile tedavi edilen olguların 11 'inin şifa ile taburcu edildiği, toplam mortalitenin %8,3 olduğu belirtilerek, erken cerrahi girişimin gerekliliği ortaya konuluyor.