Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Anterior Servikal Kafes ve Plak Uygulama Teknikleri
Bülent GÜLENSOY1,Serkan ŞIMŞEK1
1Lokman Hekim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

1950"li yılların ortalarında anterior servikal diskektomi ve füzyonun Cloward ve Smith-Robinson tarafından tanıtılması, cerrahların bunları servikal omurgayı tutan değişik hastalık süreçlerinin tedavisinde ve açılımında etkin teknikler olarak kullanmasını sağlamıştır. Zamanla omurga cerrahları bu anterior yaklaşımların üstünlüğünü kavramaya başlamışlardır. Ancak, stabiliteyi interbody füzyonla sağlamak her zaman güvenli değildir. Greftler sıklıkla çökerler ve ekstrüde olurlar. Sonuçta kaynamama ve kifotik açılanma olur. Bu çeşit oluşumların görülme sıklığı ameliyat düzeyi arttığında artmakta, ayrıca allograft kullanıldığında artmaktadır. Servikal omurganın anterior yaklaşımla dekompresyonu ve stabilizasyonu için öncülük yapan çabalara ragmen, servikal omurganın posterior dekompresyonu tercih edilen yaklaşım olarak kaldı. Ancak anterior yaklaşım genellikle füzyona izin verirken posterior yaklaşımın vermediğinin farkında olunmalıdır.