Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spondilotik Miyelopatilerde Anterior Cerrahi Teknikler
Orkun KOBAN1,Ferhat HARMAN2
1Lokman Hekim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal spondilotik miyelopati, 55 yaş üstü hastalarda en sık görülen dejeneratif omurga problemidir. İlerleyici spinal kanalda daralma olması durumunda omurilikte direkt bası etkisi haricinde iskemik hadiseler neticesinde miyelomalazi gelişebilmektedir. Bu olguların erken tanı ve tedavisinde ilerleme kaydedilmesine rağmen cerrahi tedavisinde optimal yaklaşımla ilgili tartışmalar devam etmektedir. Servikal dar kanal cerrahisinde anterior servikal diskektominin, korpus hizasında dekompresyon sınırlarının kısıtlılığı nedeniyle endikasyonları sınırlıdır. İki seviye üzerinde korpektomi yapılması füzyon ve enstrümantasyon başarısızlıklarını artırabilmektedir. Bunu önleyebilmek adına atlayarak korpektomi tekniği önerilmiştir. Atlayarak korpektomi, arada bir korpus korunduğu için daha kısa greftler ve enstrümantasyon kullanımına izin verir. Böylece sıyırma kuvvetlerinin azaltılması hedeflenir. Oblik korpektomi enstrümantasyon kullanılmaması avantajına sahiptir ancak cerrahi oryantasyon kaybı yaşanabilmektedir. Bu yazımızda servikal spondilotik miyelopati hastalarında anterior yaklaşımla uygulanan cerrahi tedaviler ele alınmıştır.