Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Spinal Tümörler: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Mehmet Zeki YILDIZ1,Ahmet ÇOLAK2,Mehmet Fatih ERDI3
1Bahçehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bahçehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Spinal pediatrik tümörler nadir lezyonlardır. Tümörün biyolojik özelliğine, bulunduğu yere, yayılımına ve boyutuna göre değişmekte olan çok çeşitli bulgulara neden olurlar. Birçoğu özgül olmayan, kolaylıkla gözden kaçabilecek bulgulara neden olurken, boyun ve sırt ağrısı en sık ifade edilen şikâyetlerdir. Hastalar başlangıçta asemptomatik olabilir veya skolyoz gibi nonspesifik bulgular gösterebilir. Gecikmiş tanı klinik sonucu etkileyebileceği için pediatrik spinal kitlelerin prezantasyonlarının radyolojik özelliklerinin ve tedavi yönetim stratejilerinin anlaşılması çok önemlidir. Tümörü göstermede en sık manyetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. Difüzyon Tensör Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Spektroskopi gibi fonksiyonel sekanslar tanı koymada yararlı olabilir. Spinal tümörler ekstradural tümörler, intradural ekstramedüller tümörler ve intramedüller tümörler olarak sınıflandırılırlar. Tedavi her ne kadar tümörün tipine bağlı olarak değişse de cerrahi rezeksiyon tedavinin ana ayağını oluşturmaktadır. Cerrahi tedavi sırasında ileri monitörizasyon yöntemleri, intraoperatif ultrason kullanımı ve laminoplasti gibi yöntemler başarıyı artırmakta ve ameliyat sonrası deformite gelişimini azaltmakta faydalı olabilir. Tedavinin başarısı tümörün histolojik olarak sınıflandırmasına, rezeksiyonun sınırlarına, hastanın nörolojik potansiyeline bağlıdır. Uzun dönem takip multidisipliner yaklaşımla beraber olmalıdır.