Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Postoperatif İntervertebral Mesafe Enfeksiyonları
Ahmet Levent AYDIN1, Özlem ALTUNDAŞ AYDIN2, Halil TOPLAMAOĞLU3
170. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

AMAÇ: Postoperatif enfeksiyon spinal cerrahinin yüksek morbidite riski taşıyan bir komplikasyonudur. Retrospektif çalışmamızda, lomber diskektomi operasyonları sonrasında bu enfeksiyonların ne ölçüde önlenebileceği ve enfeksiyon durumunda neler yapılması gerektiği tartışılmıştır.

YÖNTEMLER: Çalışmamızda, lomber diskektomi uygulanan 4108 olguda gelişen postoperatif intervertebral disk mesafesi enfeksiyonları retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Spondilodiskit kriterleri olarak; postoperatif gelişen ağrı şikayetleri ve muayene bulguları, laboratuvar değerleri, görüntüleme yöntemleri, biyopsi materyalinin mikrobiyolojik incelemesi değerlendirilmiştir.

BULGULAR: İncelenen 4108 olgunun 22'sinde mesafe enfeksiyonu tespit edilmiştir (% 0.5). Semptomların operasyon sonrası ortaya çıkma süresi 7 gün ile 18 ay arasındadır (ortalama 36 gün). Tedavide tüm hastalarda yatak istirahati ile immobilizasyon, antibiyotik, analjezik, antienflamatuar uygulanmıştır. Antibiyotik tedavisi sırasında 12 hastaya mesafenin reeksplorasyonu, debridmanı, kültür alınması veya abse boşaltılması operasyonu yapılmıştır.

SONUÇ: Postoperatif enfeksiyon riski, hasta ile mikroorganizma arasındaki hassas dengeye bağlıdır. Bu komplikasyonla mücadelede nöroşirürji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümlerinin katılacağı multidisipliner bir dayanışma gereklidir. Sunduğumuz retrospektif çalışmadaki enfeksiyon oranı literatürde belirtilen sınırlar içindedir.